Nadační fond

Vážení rodiče a příznivci GYMNÁZIA!

Chtěla bych Vás stručně obeznámit s existencí Nadačního fondu při Gymnáziu v Kojetíně.

Cíle této organizace, která zahájila svou činnost v době otevření gymnázia (1993 tehdy Nadace), jsou stanoveny ve statutu Nadačního fondu a jsou to zejména tyto:

  1. Rozvoj duchovních hodnot výchovně vzdělávací činnosti (umožnění pobytových exkurzí v zemích, jejichž jazyky žáci studují, poznávací a sportovní exkurze včetně exkurze do Prahy pro finální ročníky).
  2. Modernizace výchov. vzdělávacího procesu na gymnáziu (např. zpřístupnění kontaktu žáků s fenoménem dnešní doby tj. výpočetní technika – Internet, nákup pomůcek).
  3. Zkvalitňování životního a pracovního prostředí na gymnáziu.

Účelem NF je tedy shromažďování finančních a hmotných prostředků od právnických i fyzických osob, dbát na jejich použití v souladu s výše zmíněnými body a přispívat tak ke zlepšení možností vzdělání žáků.

I vy tedy můžete přispět k lepším podmínkám vzdělání žáků a tím pádem k lepším možnostem zařazení do občanského a pracovního života v budoucnosti.

Jménem správní rady NF se na Vás obracím, abyste dle svých možností pomohli svými finančními, hmotnými prostředky, případně i získáním dalších dárců.

Finanční prostředky ve výši 300 Kč zaplaťte prosím třídnímu učiteli Vašeho dítěte.

Případně dle Vašeho uvážení lze vyšší částku zaplatit poštovní poukázkou

(je u  tříd.učitele)

převést na účet NF vedeného u ČS a.s. Kojetín č.ú.: 1881008399/0800

nebo

věnovat prostředky formou darovací smlouvy.

Za Vaši pomoc Vám jménem správní rady děkuje

Mgr. Jana Rotreklová

Předseda Nadačního fondu

Darovací smlouvy ve formátu PDF: